office@dieltours.eu

0883 386 141

Общи условия

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Туристическа Агенция „Диел турс” ЕООД (наричано Дружеството или Агенцията) е разработило настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

За нас:
Наименование: „Диел турс” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 130007076,
Адрес на управление/Кореспонденция: София, 1202, ул. Козлодуй 77
Офис: София, ул. Козлодуй 77
E-mail: dielturs@abv.bg, Телефон: +359 883386141
Лиценз за извършване на туристическа агентска дейност: № 03784/2005г.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Агенцията? Диел турс ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
Данни, които събираме:
• лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер;
• данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, дата на раждане, постоянен адрес;
• номер на лична карта или на задграничен паспорт или друг документ за самоличност;
• данни на малолетното/непълнолетното лице/лица, дадени от родител/настойник във връзка с услуги, предоставени по силата на договор за туристическа услуга.
• електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
• номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;
• технически данни, когато използвате уеб страницата ни (например уеб браузър, операционна система, типа устройство, от което посещавате уеб страницата и т.н.);
• бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.
Диел турс ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Агенцията от лицата, за които се отнасят. Дружеството не извършва автоматизирано обработване, профилиране и взeмане на решения с данни.

Цели и правно основание:
Диел турс ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с цел да изпълни задълженията си към Вас, както и да помогне за изпълнение на Ваши права, включително, но не ограничено до:
• индивидуализация на страна по договор;
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответен продукт или услуга;
• за отговори на Ваши запитвания, мнения и препоръки;
• изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, използвани при нас;

Диел турс ЕООД събира и обработва Вашите лични данни пряко или чрез контрагенти/туроператори/, чиито услуги и продукти ползваме и по-конкретно въз основа на следното:
• изпълнение на преддоговорни задължения и задълженията на Агенцията по договор с Вас;
• получено изрично, ясно, свободно, доброволно и недвусмислено съгласие от Вас като клиент;
• Съгласието за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни се предоставя чрез посещение на място в нашия офис, чрез посещение на офис на туроператор, наш партньор, или при регистрация на уеб страницата ни, ако такава възможност за регистация е налична. Съгласието, което сте предоставили, винаги може да бъде оттеглено чрез изпращане на имейл до: dielturs@abv.bg;
• спазване на законовите изисквания от страна на Дружеството пред националните данъчни, регулаторни и други органи, които се прилагат спрямо Диел турс ЕООД;
за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

Получатели и категории получатели
Диел турс ЕООД не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:
• за изпълнение на посочената услуга (Хотелиери, Авиокомпании, Транспортни фирми, Застрахователни дружества, Туроператори, пощенски оператори и куриерски фирми;)
• законово задължение да разкрием или споделим данните с разследващи и други публични органи или защита на обществени интереси с цел предотвратяване на измами, намаляване на кредитния риск, борба с тероризма (Национална агенция по приходите, Комисия за защита на потребителите и други получатели, установени със закон)
• сме получили изрично съгласие от Вас

Не предоставяме данни извън територията на страната.
Всички трети страни, които на изброените основания получат личните данни на субекта, са задължени да пазят личките данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

Продължителност на съхранение на данните:
• Диел турс ЕООД съхранява Вашите лични данни съгласно Чл. 82. (10) от Закона за туризма и до отпадане на договорното основание, ако обработваме личните Ви данни в изпълнение на договорни задължения към Вас.
• Диел турс ЕООД съхранява Вашите лични данни съгласно Чл. 42. (1) от Закона за счетоводството и до отпадане на договорното основание, ако обработваме личните Ви данни във връзка с издаване на счетоводни документи по извършени плащания на база договорни отношения помежду ни.
• След изтичането на сроковете, вписани в нормативните актове и в съответните закони в Република България, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

Субект на личните данни и права на субекта
„Субект на данни” означава физическо лице, чиито лични данни се събират, обработват и т.н., без значение по какъв начин и от коя от страните.
– Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от Агенцията потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Диел турс ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
– Право на заличаване, коригиране
Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били предоставени личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
– Право на преносимост.
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
– Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от Дружеството да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– Право на възражение
Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и предоставянето на трети лица на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Вие имате правото да бъдете уведомени преди Вашите лични данни да бъдат предоставени за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова предоставяне или използване.
– Право на Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Диел турс ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез писмено уведомяване на дружеството. То може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
– Право на жалба до надзорен орган
В случай на нарушаване на Ваши права, Вие имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред.

Политиката за поверителност на личните данни обхваща всички продукти и услуги, предлагани от Диел турс ЕООД. От тази политика се изключват продуктите и услугите с отделни декларации за поверителност, които не включват настоящата Политика за поверителност на личните данни. Тази Политика за поверителност на личните данни е приета от ДРУЖЕСТВОТО и е в сила от месец септември 2021 г.

Ува Уважаеми клиенти, информацията, публикувана на този сайт е с информационна и рекламна цел и е възможно да са допуснати грешки. Информация съгласно чл. 80 от ЗТ може да получите, като се свържете с нас.

Направи запитване

Направи лесно онлайн запитването си, като попълниш контактната форма, следвайки няколко прости стъпки. Ще се свържем с теб при първа възможност.

Форма за запитване